Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Eu­ro­pej­ską z Eu­ro­pej­skie­go Fun­du­szu Ro­zwo­ju Re­gio­nal­ne­go w ra­mach Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go na lata 2014-2020


TYTUŁ PROJEKTU: Podniesienie jakości oferty gabinetu stomatologicznego poprzez wdrożenie innowacyjnych kompleksowych usług i procesów w najnowszych standardach stomatologii.
Nazwa Beneficjenta: HD-Dental s.c. Grupowa Praktyka Dentystyczna lek.dent. Aleksandra Deżakowska, lek.dent. Tomasz Herczakowski, 44-105 Gliwice, ul. Tarnogórska 217 B
Miejsce realizacji projektu: HD-Dental s.c. Grupowa Praktyka Dentystyczna lek.dent. Aleksandra Deżakowska, lek.dent. Tomasz Herczakowski, 44-105 Gliwice, ul. Tarnogórska 217 B
Numer umowy / decyzji UDA-RPSL.03.02.00-24-0214/17-00
Numer projektu RPSL.03.02.00-24-0214/17
Wartość projektu: 373 102,00 PLN
Wartość dofinansowania: 164 092,50 PLN


Opis projektu:
1. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych usług poprzez zakup sprzętu stomatologicznego z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.
2. Efekty projektu: wprowadzenie innowacyjnych kompleksowych usług i procesów leczenia w najnowszych standardach stomatologii. Realizacja projektu pozwala na wprowadzenie nowych innowacyjnych usług oraz znaczna grupa usług została ulepszona: usługa wysokospecjalistyczne leczenie endodontyczne z użyciem mikroskopu, usługa leczenie z użyciem lasera, usługa podniesienia zatoki szczękowej metodą otwartą sinus lift,  usługa leczenia i badania pacjentów z wykorzystaniem CBCT.